King Solomon's Court

Decalcomania, Gouache, 32 x 46
King Solomon's Court